Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) Aktualizacja: 10 maja 2024 r.

Przez i pomiędzy

FACTBIRD ApS

Numer CVR (numer duńskiego rejestru spółek 37 19 24 22)

Nyropsgade 37, 3 piętro

1602 København Dania

(w niniejszej umowie EULA określany jako "FB")

oraz

Użytkownik

1. Definicje

1.1 Usługa w chmurze Factbird to chmura będąca własnością, obsługiwana i utrzymywana przez FB przy użyciu uznanego międzynarodowego dostawcy usług w chmurze (tj. Amazon) odpowiedzialnego za odbieranie i przetwarzanie danych użytkownika z Factbird® użytkownika (zainstalowanego w dowolnym miejscu na świecie). Jest to wspólna chmura, z której korzystają wszyscy klienci FB.

1.2 EULA oznacza niniejszą Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego, w tym wszelkie okresowe zmiany niniejszej EULA. 

1.3 Factbird® to urządzenie opracowane przez FB i zakupione przez Użytkownika od FB, które gromadzi Dane Użytkownika i przesyła wartości ze znacznikiem czasu do usługi chmurowej Factbird za pośrednictwem sieci komórkowej lub WIFI.  

1.4 Factbird View® to urządzenie opracowane przez FB i zakupione przez Użytkownika od FB, odpowiedzialne za przetwarzanie wideo przed przesłaniem wideo ze znacznikiem czasu do bazy danych w chmurze. Factbird® View wymaga dostępu do Internetu przez WIFI lub ethernet. Typ kamery zależy od użytkownika i aplikacji. 

1.5 Liczniki energii są urządzeniami produkowanymi przez uznaną w branży stronę trzecią (tj. Siemens) i dostarczanymi przez FB swoim klientom do celów pomiaru energii, w tym wskaźnika przepływu energii i wskaźnika impulsu energii czynnej. Urządzenia te mierzą zmienne elektryczne w dystrybucji energii. Zmierzone informacje są pobierane przez FB i przesyłane do aplikacji Factbird Cloud Service w celu wizualizacji przez użytkownika w odniesieniu do innych wskaźników.

1.6 Czujniki są urządzeniami elektronicznymi produkowanymi przez uznaną stronę trzecią w branży (tj. Omron) i dostarczanymi przez FB swoim klientom w celu monitorowania różnych zjawisk środowiskowych. Czujniki mierzą i przetwarzają fizyczne dane wejściowe, takie jak ciepło, światło, ciśnienie i ruch, które są konwertowane i wysyłane w określonym formacie przez urządzenia Factbird®. FB oferuje szeroki wybór czujników, między innymi czujniki odległości, rozproszenia, wilgotności, indukcyjne, temperatury, wibracji i prądu.

1.7 Zdarzenie Siły Wyższej oznacza zdarzenie lub serię powiązanych zdarzeń, które pozostają poza uzasadnioną kontrolą Strony, której dotyczą, w tym awarie Internetu, jakiejkolwiek publicznej sieci telekomunikacyjnej, sieci komórkowej, ataki hakerów, ataki typu "odmowa usługi", ataki wirusów lub innego złośliwego oprogramowania lub infekcje, awarie zasilania, spory pracownicze dotyczące osób trzecich, zmiany w prawie, katastrofy, eksplozje, pożary, powodzie, zamieszki, ataki terrorystyczne i wojny, wybuch epidemii lub pandemii, wprowadzenie kwarantanny lub blokady lub inne podobne działania instytucji rządowych.  

1.8 Licencja oznacza licencję udzieloną Użytkownikowi przez FB na mocy niniejszej Umowy.  

1.9 Strona i/lub Strony oznaczają FB lub Użytkownika, lub FB i Użytkownika, w zależności od kontekstu.

1.10 Usługa Oprogramowania oznacza dowolny model licencjonowania i dostarczania oprogramowania, w którym oprogramowanie jest licencjonowane na zasadzie subskrypcji i jest centralnie hostowane przez FB.

1.11 Wsparcie oznacza wszelkie wsparcie świadczone przez FB na rzecz Użytkownika. 

1.12 Aktualizacja oznacza wszelkie ulepszenia Usługi Oprogramowania wprowadzone przez FB, które są ogólnie dostępne dla Użytkownika. 

1.13 Korzystanie z Factbird® poza zakresem oznacza działania inne niż monitorowanie i analizowanie procesu przy użyciu sprzętu Factbird® i Usługi oprogramowania.

1.14 Dane Użytkownika oznaczają wszelkie dane, które mogą zostać zebrane od Użytkownika zgodnie z Umową o Przetwarzaniu Danych (Załącznik 1).

2. Kontekst 

2.1 Użytkownik dąży do gromadzenia i analizowania swoich danych produkcyjnych. W tym celu FB i Użytkownik uzgodnili, że FB będzie gromadzić Dane Użytkownika przy użyciu sprzętu opracowanego przez FB i zakupionego przez Użytkownika oraz Oprogramowania opracowanego, będącego własnością i kontrolowanego przez FB. 

3. Zakres zastosowania

3.1 Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA) ma zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży sprzętu lub Usług Oprogramowania świadczonych przez FB, niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych, przeciwstawnych lub dodatkowych warunków w jakimkolwiek zamówieniu zakupu lub innej komunikacji od Użytkownika. Żadne takie sprzeczne, przeciwstawne lub dodatkowe warunki nie będą uważane za zaakceptowane przez nas, chyba że i dopóki FB wyraźnie nie potwierdzi naszej akceptacji na piśmie. W zakresie, w jakim występuje jakakolwiek sprzeczność między warunkami niniejszej umowy EULA a jakimkolwiek potwierdzeniem zamówienia, warunki umowy EULA będą miały charakter nadrzędny.

3.2 Niniejsza EULA, wraz z Potwierdzeniami Zamówień, zawiera całość porozumienia Stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, ustne lub pisemne.

4. Oferty cenowe, potwierdzenia zamówień, data wejścia w życie i okres obowiązywania.

4.1 Wszystkie oferty składane przez FB są otwarte do akceptacji w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty ich złożenia, o ile nie określono w nich inaczej, i są uzależnione od dostępności oferowanego Oprogramowania i sprzętu. FB ma prawo do zmiany terminu dostawy.

4.2 Żadne zamówienie nie będzie wiążące dla FB, chyba że i dopóki nie zostanie potwierdzone przez FB na piśmie.

4.3 Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Oferty/ Wyceny na piśmie.

4.4 Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy ("Okres obowiązywania Umowy") lub na okres wskazany w pierwotnej ofercie cenowej i, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, zostanie automatycznie przedłużona na okres do 12 miesięcy ("Okres przedłużenia").

4.5 Okres obowiązywania Umowy nie obejmuje podstawowych umów subskrypcji, które mogą zostać rozwiązane zgodnie z punktem 12 niniejszej Umowy EULA.

4.6 W przypadku wygaśnięcia Umowy bez wypowiedzenia Umowy przez FB lub Użytkownika, FB będzie kontynuować świadczenie usług objętych niniejszą Umową zgodnie z ogólnymi warunkami FB dotyczącymi świadczenia i obsługi usług FB, a także warunkami subskrypcji specyficznymi dla danej usługi, warunkami dodatkowymi i cenami katalogowymi mającymi zastosowanie do odpowiednich form subskrypcji, przedstawionymi na stronie internetowej FB.

5. Licencja, ceny i warunki płatności

5.1 Z zastrzeżeniem zasad i warunków niniejszej EULA, FB niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Usługi Oprogramowania wyłącznie na potrzeby wewnętrznych operacji biznesowych Użytkownika. W połączeniu z niniejszą Licencją, FB przyznaje Użytkownikowi prawa do Usługi i Wsparcia oraz Aktualizacji, jak opisano w punktach 7 i 8 poniżej.

5.2 Koszt licencji zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie ceny nie zawierają podatków, narzutów, opłat importowych i innych opłat, w tym między innymi podatków od sprzedaży, użytkowania, akcyzy, wartości dodanej i podobnych podatków lub opłat nałożonych przez jakikolwiek organ rządowy. Takie lub podobne dodatkowe opłaty - niezależnie od tego, czy zostaną nałożone na użytkownika, czy na FB - zostaną uiszczone przez użytkownika. Jeśli jakikolwiek organ rządowy zażąda od FB odprowadzenia podatków i/lub innych opłat, FB może to zrobić i wystawić użytkownikowi fakturę na równoważną kwotę, którą użytkownik będzie zobowiązany zapłacić.

5.3 Za każdą licencję udzieloną Użytkownikowi FB będzie pobierać roczną Opłatę Licencyjną.

5.4 Opłata Licencyjna jest fakturowana na rzecz Użytkownika czternaście (14) dni kalendarzowych po dacie Potwierdzenia Zamówienia dostarczonego Użytkownikowi przez FB, a następnie co roku.

5.5 Płatności należne FB na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane w terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, chyba że w potwierdzeniu zamówienia wyraźnie wskazano inaczej, bez potrąceń.

5.6 Opłata Licencyjna będzie corocznie podwyższana zgodnie z indeksem cen konsumenckich DK, jednak przy minimalnym wzroście o dwa (2) % Opłaty Licencyjnej.

5.7 FB zastrzega sobie ponadto prawo do podwyższenia Opłaty Licencyjnej w związku z istotnymi funkcjami lub aktualizacjami produktu. FB powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem trzech (3) miesięcy o każdej takiej podwyżce.

5.8 Jeśli Użytkownik nie zapłaci jakiejkolwiek faktury w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty wymagalności płatności, FB może zawiesić dostawę jakichkolwiek usług, zamówienia zakupu lub pozostałego salda do czasu dokonania płatności lub zakończyć dostawę jakichkolwiek usług, zamówienia zakupu lub pozostałego salda, przekazując Użytkownikowi pisemne powiadomienie o rozwiązaniu umowy w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od upływu okresu karencji. Ponadto FB może naliczyć Użytkownikowi odsetki od dnia wymagalności do dnia zapłaty w wysokości 1,5% miesięcznie. Powyższe prawa stanowią uzupełnienie, a nie ograniczenie, wszelkich innych praw lub środków zaradczych, do których FB może być uprawniony na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

5.9 Cena sprzętu zostanie uzgodniona oddzielnie w oparciu o konkretne potrzeby Użytkownika.

5.10 Prawo własności do dostarczonego sprzętu pozostaje własnością FB i nie przechodzi na Użytkownika do momentu całkowitej zapłaty za sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zapłaci jakiejkolwiek faktury w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty wymagalności płatności, FB może odebrać sprzęt objęty fakturą. Użytkownik musi zapewnić, że cały dostarczony sprzęt będzie miał pełną wartość odtworzeniową do momentu przejścia tytułu własności sprzętu na Użytkownika i na żądanie FB dostarczy dowód takiego ubezpieczenia.

6. Subskrypcja licencji próbnej 

6.1 W przypadku przyznania Użytkownikowi bezpłatnej Subskrypcji Licencji Próbnej, Użytkownik otrzymuje czterdzieści pięć (45) dni dostępu do korzystania z Usługi Oprogramowania. Po wygaśnięciu Subskrypcji Licencji Próbnej, Subskrypcja Licencji Próbnej zostanie automatycznie przekształcona w Licencję zgodnie z punktem 5 (Akceptacja Licencji), chyba że Użytkownik przed wygaśnięciem Subskrypcji Licencji Próbnej anuluje Subskrypcję Licencji Próbnej, wysyłając wiadomość e-mail na adres sales@factbird.com.

6.2 Jeżeli Użytkownik anulował Subskrypcję Licencji Próbnej, Użytkownik musi niezwłocznie zwrócić cały sprzęt należący do FB. Użytkownik musi zapłacić za zwrot całego sprzętu należącego do FB. Jeśli sprzęt nie zostanie zwrócony w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od anulowania, użytkownik zapłaci FB pełną cenę zakupu sprzętu.

7. Usługi i wsparcie

7.1 Umowa o gwarantowanym poziomie usług :

 • Subskrypcja Użytkowników na korzystanie z usług, w tym świadczenie usług wsparcia, jak określono na naszej stronie cenowej tutaj: https://www.factbird.com/pricing
 • FB zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w czasie określonym na stronie z cennikiem, mierzonym od momentu otrzymania przez FB zgłoszenia telefonicznego lub e-mailowego do pierwszej odpowiedzi od Agenta Wsparcia/Inżyniera, w normalnych dniach roboczych (DK) w godzinach od 9:00 do 16:30. Tylko godziny otwarcia są przypisane do czasu odpowiedzi.
 • Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy EULA, FB gwarantuje czas działania Usługi Oprogramowania na poziomie 99,9% dla Usług podstawowych. Gwarancja dostępności nie obejmuje okoliczności pozostających poza kontrolą FB, np. lokalnej sieci WiFi użytkownika, która zapewnia łączność ze sprzętem/usługami Factbird. FB zobowiązuje się do udostępnienia klientom czasu działania podstawowych komponentów pod adresem: https://factbird.statuspage.io/. Wyjaśnia się, że FB nie udziela kredytów ani zwrotów z tytułu gwarancji dostępności.
 • Klienci muszą skontaktować się z pomocą techniczną Factbird pod adresem support@factbird.com przed zwróceniem jakichkolwiek produktów do Factbird w celu ich wymiany. Klient jest odpowiedzialny za opłacenie frachtu, podatków i ubezpieczenia za wszystkie zwroty produktów. Klient musi zwrócić produkt do Factbird w ciągu 30 dni od wysłania zamiennika. Niezwrócone lub uszkodzone produkty zostaną zafakturowane po cenie katalogowej.

7.2 Przechowywanie Danych Użytkownika, dostęp do Danych Użytkownika i własność Danych Użytkownika :

 • Dane użytkownika z Factbird® będą przechowywane w usłudze Factbird Cloud. FB będzie przechowywać Dane Użytkownika przez okres co najmniej jednego (1) roku lub zgodnie z naszymi planami cenowymi. Jeśli chodzi o filmy wideo z widoku Factbird® użytkownika, FB będzie je przechowywać przez okres jednego (1) miesiąca lub zgodnie z naszymi planami cenowymi.
 • Własność Danych Użytkownika i dostęp do Danych Użytkownika: Użytkownik jest właścicielem Danych Użytkownika zebranych za pomocą Factbird® Użytkownika, a Użytkownik może pobrać kopię Danych Użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, korzystając z funkcji pobierania lub funkcji API w Usłudze oprogramowania. Factbird zobowiązuje się udostępnić wszystkie dane Użytkowników za pośrednictwem interfejsu API.

7.3 Dostęp FB do danych użytkownika :

 • FB uzyska dostęp do Danych Użytkownika w ramach usługi Factbird Cloud w następujących okolicznościach:
  • Usługi i Wsparcie świadczone przez FB zgodnie z niniejszą Klauzulą 7. 
  • Aktualizacje zgodnie z klauzulą 8.
  • Dostosowanie zgodnie z klauzulą 9; oraz
  • Aby poprawić błędy, przetestować funkcje, zaktualizować usługę oprogramowania i struktury danych. 
 • FB będzie uprawniona do gromadzenia materiałów dotyczących danej Usługi oprogramowania do wewnętrznych celów dalszego rozwoju produktów FB. Jeśli jakiekolwiek Dane Użytkownika są w jakiejkolwiek formie wykorzystywane przez FB na zewnątrz, Dane Użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane w formie anonimowej i w żaden sposób nie będzie można ich powiązać z Użytkownikiem zgodnie z Umową o Przetwarzaniu Danych (Załącznik 1).

8. Aktualizacja

8.1 W okresie obowiązywania EULA, FB będzie utrzymywać i aktualizować Oprogramowanie. Aktualizacje będą bezpłatne, chyba że FB powiadomi Użytkownika, że Użytkownik zostanie obciążony opłatą za Aktualizacje - w takim przypadku Użytkownik może zrezygnować z Aktualizacji i kontynuować korzystanie z już używanej Licencji.

9. Zainstalować

9.1 Instalacja sprzętu nie wchodzi w zakres Usługi Oprogramowania i Wsparcia świadczonych przez FB na rzecz Użytkownika.

9.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację sprzętu dostarczonego przez FB w związku z EULA. Obejmuje to między innymi wszelkie formalności, kwalifikacje, kompetencje, upoważnienia i certyfikaty wymagane przez prawo i/lub zgodnie z praktyką biznesową w danej branży. 

9.3 FB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, awarie lub szkody związane z instalacją, ani za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w związku z instalacją, w tym - ale nie wyłącznie - za straty pośrednie polegające na utracie zysków, działalności gospodarczej, przychodów i wartości firmy. Dotyczy to zarówno sprzętu, systemu Użytkownika, z którym sprzęt jest zintegrowany, jak i jakiegokolwiek innego systemu.

9.4 Użytkownik jest odpowiedzialny za konserwację zarówno sprzętu dostarczonego przez FB, jak i systemu Użytkownika, z którym sprzęt ten jest zintegrowany.

9.5 Użytkownik określi i wykupi rodzaje i kwoty ubezpieczenia odpowiednie dla Użytkownika w związku z niniejszą Umową EULA.

10. Personalizacja

10.1 FB będzie mieć wyłączne prawo do przeprowadzania wszelkich dostosowań Usługi Oprogramowania, które mogą zostać uzgodnione pomiędzy FB a Użytkownikiem.

10.2 FB dostarcza liczniki energii i czujniki na żądanie Użytkownika. Jako punkt wyjścia, liczniki energii będą produkowane przez Siemens, a czujniki przez Omron, jednakże FB zastrzega sobie prawo do wyboru odpowiedniego producenta. Na specjalne życzenie Użytkownika FB dostarczy inną markę, pod warunkiem, że Użytkownik zobowiąże się do pokrycia dodatkowych kosztów związanych z jej zakupem. Szczegółowe warunki w tym zakresie będą negocjowane oddzielnie i uzgodnione pomiędzy FB a Użytkownikiem.

11. Prawa własności intelektualnej i bezpieczny kod

11.1 Usługa Oprogramowania, w tym między innymi jej kod obiektowy i kod źródłowy oraz wszelkie Aktualizacje, niezależnie od tego, czy zostały dostarczone Użytkownikowi, stanowią wyłączną własność FB. Użytkownik nie może wykonywać żadnych praw, tytułów ani udziałów w Usłudze Oprogramowania, w tym bez ograniczeń żadnych praw własności intelektualnej do Usługi Oprogramowania, z wyjątkiem zakresu ograniczonej licencji na użytkowanie udzielonej Użytkownikowi na mocy niniejszej EULA. Niniejsza umowa EULA nie jest umową sprzedaży i żaden tytuł, prawa własności intelektualnej ani prawa własności do Usługi oprogramowania nie są przenoszone na Użytkownika na mocy niniejszej umowy EULA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługa Oprogramowania i wszystkie pomysły, metody, algorytmy, formuły, procesy i koncepcje wykorzystane do opracowania lub włączenia do Usługi Oprogramowania, wszystkie przyszłe aktualizacje i wszystkie inne ulepszenia, rewizje, poprawki, modyfikacje, ulepszenia, wydania w Usłudze Oprogramowania lub do Usługi Oprogramowania, wszystkie prace pochodne oparte na którymkolwiek z powyższych oraz wszystkie kopie powyższych stanowią tajemnicę handlową i wyłączną własność FB. 

11.2 Użytkownik nie będzie podejmował prób inżynierii wstecznej Oprogramowania. 

12. Zakończenie

12.1 Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę EULA za pisemnym wypowiedzeniem na dziewięćdziesiąt (90) dni przed końcem Okresu Umowy lub w Okresie Przedłużenia.

12.2 Jeżeli Użytkownik odstąpi od niniejszej umowy przed upływem Okresu obowiązywania Umowy lub w Okresie przedłużenia, FB ma prawo do odszkodowania za niewypełnienie przez Klienta zobowiązań umownych za pozostałą część Okresu obowiązywania Umowy lub Okresu przedłużenia. Jeśli Użytkownik w Okresie Obowiązywania Umowy lub w Okresie Przedłużenia anuluje jedną lub więcej, ale nie wszystkie wybrane usługi, FB uzna to za częściowe anulowanie Umowy. Umowa jest kontynuowana dla pozostałych usług. W obu powyższych przypadkach FB może zażądać odszkodowania zgodnie z postanowieniami punktu poniżej.

12.3 Rekompensata stanowi różnicę między roczną wartością umowy klienta a zrealizowaną wartością świadczonych usług. Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy jest obliczana łącznie w momencie rozwiązania umowy i ma zastosowanie do pozostałej części Okresu obowiązywania umowy lub Okresu przedłużenia umowy zgodnie z powyższymi zasadami. Roczna wartość umowy klienta oraz kalkulacja realizacji i naliczenia rekompensaty są rozliczane w podziale na obszar produktowy i Usługę Oprogramowania.

12.4 Jeżeli użytkownik wypowiedział niniejszą umowę EULA, musi on niezwłocznie zwrócić cały sprzęt należący do FB. Użytkownik musi zapłacić za zwrot całego sprzętu należącego do FB. Jeśli sprzęt nie zostanie zwrócony w ciągu dziesięciu (10) dni od anulowania, FB ma prawo do wystawienia Użytkownikowi faktury za cały niezwrócony sprzęt zgodnie z punktem 5.

12.5 FB może wypowiedzieć niniejszą EULA za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego sto osiem (180) dni. 

13. Przedwczesne zakończenie

13.1 Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę EULA, jeśli druga strona istotnie naruszy jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy (inne niż niezapłacenie przez Użytkownika jakiejkolwiek faktury za sprzęt zgodnie z punktem 5) i (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie naprawi tego naruszenia w ciągu 30 dni od powiadomienia o naruszeniu. 

13.2 Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym może również zostać doręczone w przypadku, gdy którakolwiek ze stron złoży wniosek o ochronę przed upadłością lub zostanie postawiona w stan likwidacji (dobrowolnej lub przymusowej), z wyjątkiem dobrowolnej likwidacji w celu wyłącznie rekonstrukcji lub połączenia, lub gdy zostanie wyznaczony syndyk masy upadłościowej dla całości lub części jej przedsiębiorstwa.

14. Ograniczenie odpowiedzialności, gwarancje i siła wyższa

14.1 GWARANCJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE SĄ JEDYNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ FB. FB WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY LUB INNYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH.

14.2 W przypadku naruszenia lub niedotrzymania przez FB któregokolwiek z postanowień niniejszej EULA, całkowita odpowiedzialność FB oraz całkowita odpowiedzialność poszczególnych członków personelu, pracowników i agentów FB, niezależnie od formy działania, niezależnie od tego, czy opiera się na umowie, czy na czynie niedozwolonym, w tym zaniedbaniu, w tym, bez ograniczeń, dostarczeniu, niedostarczeniu lub jakości jakiejkolwiek usługi, sprzętu lub jakiejkolwiek Usługi Oprogramowania, w żadnym wypadku nie przekroczy 100.000 DKK.

14.3 W ŻADNYM WYPADKU FB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY ZA STRATY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE (NAWET JEŚLI FB ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT), W TYM MIĘDZY INNYMI ZA, UTRATĘ DOCHODÓW BIZNESOWYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, NIEOSIĄGNIĘCIE OCZEKIWANYCH ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI LUB INNE STRATY HANDLOWE LUB EKONOMICZNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WOBEC UŻYTKOWNIKA PRZEZ JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ.

14.4 Wszelkie roszczenia Użytkownika wynikające z Umowy EULA wygasają po upływie trzech (3) miesięcy od momentu, w którym Użytkownik zapoznał się lub powinien był zapoznać się z okolicznościami, na których oparte jest roszczenie.

14.5 Strona powołująca się na Zdarzenie Siły Wyższej niezwłocznie powiadomi pozostałe Strony na piśmie o wystąpieniu Zdarzenia Siły Wyższej oraz o jego ustaniu. 

14.6 W przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej żadna ze stron nie może rozwiązać niniejszej Umowy EULA ani żądać odszkodowania pieniężnego od pozostałych stron. Jednakże, jeśli takie Zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni, każda ze stron niniejszej Umowy będzie uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy EULA za pisemnym powiadomieniem drugiej strony ze skutkiem natychmiastowym. 

14.7 FB przyjmuje do wiadomości, że jej produkt może być wykorzystywany lub wdrażany przez Użytkownika na terytoriach/rynkach, na których produkt może nie posiadać niezbędnych certyfikatów lub zatwierdzeń regulacyjnych wykraczających poza CE (UE) i FCC (USA). 

14.8 FB wyraźnie zrzeka się wszelkiej bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności związanej z brakiem lokalnych certyfikatów lub zatwierdzeń regulacyjnych na terytoriach/rynkach, na których wykorzystywany jest produkt FB.

14.9 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi lokalnymi przepisami, certyfikatami lub wymogami prawnymi dotyczącymi wdrażania, użytkowania lub importu produktu FB na swoich terytoriach/rynkach. Obejmuje to między innymi uzyskanie wszelkich niezbędnych certyfikatów, autoryzacji lub zatwierdzeń wymaganych przez władze lokalne przed wdrożeniem lub wykorzystaniem produktu.

14.10 Użytkownik zgadza się zwolnić FB, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów i agentów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki (w tym opłaty prawne) wynikające z lub związane z użytkowaniem, wdrażaniem lub niezgodnością produktu z lokalnymi certyfikatami lub wymogami regulacyjnymi na ich odpowiednich terytoriach/rynkach. 

15. Brak cesji przez Użytkownika

15.1 Użytkownikowi nie wolno cedować ani przenosić jakichkolwiek lub wszystkich swoich praw wynikających z niniejszej umowy EULA na osobę trzecią bez pisemnej zgody FB. 

16. Poufność

16.1 Każda ze Stron zobowiązuje się, że w żadnym momencie nie wykorzysta, nie ujawni ani nie przekaże żadnej osobie, z wyjątkiem swoich profesjonalnych przedstawicieli lub doradców lub w zakresie wymaganym przez prawo lub jakikolwiek organ prawny lub regulacyjny, żadnych poufnych informacji dotyczących działalności lub spraw drugiej Strony, które mogły lub mogą w przyszłości wejść w jej posiadanie, a każda ze Stron dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapobiec publikacji lub ujawnieniu jakichkolwiek poufnych informacji dotyczących takich spraw. 

17. Zmiana warunków niniejszej umowy EULA

17.1 FB zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji i zmian warunków niniejszej umowy EULA. 

17.2 FB powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni kalendarzowych o wszelkich aktualizacjach i zmianach niniejszej umowy EULA za pośrednictwem poczty elektronicznej.

18. Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

18.1 Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem duńskim. 

18.2 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Umową EULA lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Duńskiego Instytutu Arbitrażu (Arbitraż Kopenhaski). Członków Trybunału Arbitrażowego wyznacza Instytut. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w Kopenhadze, w Danii. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski, chyba że uzgodniono inaczej.  

19. Zawiadomienie

19.1 Wszelkie powiadomienia na mocy niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą przekazywane przez każdą ze stron za pośrednictwem opłaconej z góry poczty, faksu, poczty elektronicznej lub osobiście drugiej stronie na adres podany poniżej lub na inny adres podany na piśmie.

20. Strony przeciwne/wykonanie 

20.1 Niniejsza EULA może być sporządzona w wielu egzemplarzach, z których wszystkie razem stanowią jedną umowę. Podpisy pod niniejszą EULA przesłane faksem lub pocztą elektroniczną będą miały taki sam skutek prawny i wiążący jak podpisy oryginalne.

Zaufany przez setki producentów